Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že nechceme zbytečně vytvářet shromáždění více osob v uzavřeném prostoru, namísto úvodní avizované schůzky s rodiči nových žáků volíme tuto písemnou variantu sdělení.

V tomto textu bychom vám rádi ve stručnosti poskytli základní informace k charakteru výuky na naší škole a seznámili vás se základními body školního a organizačního řádu školy.

Druhou přílohou mailu je tabulka se jmény přijatých žáků a jejich zařazení ke konkrétnímu učiteli včetně dne a hodiny, kdy bude výuka probíhat. V případě, že z vážných důvodů termín výuky žákovi nebude vyhovovat, budeme se snažit o jeho přeřazení na jiný den. Často to však znamená čekat, až se v některé ze tříd věkově odpovídajících žáků uvolní místo, a přesun tak nemusí být jistý.

Výuka začíná tak jako v jiných školách 1. 9., pokud se žák nemůže výuky první týden účastnit, sdělte prosím tuto skutečnost na níže uvedené kontakty.

Podrobnější informace k chodu školy můžete nalézt na našich webových stránkách www.zusmsol.cz, v případě dotazů se můžete na nás obrátit mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo na tel. 585 425 101 – kancelář školy, 739 070 258 – zástupkyně ředitelky, 774 480 656 – ředitelka školy)

 

1 - představení školy (https://www.zusmsol.cz/index.php/o-skole)

Na škole se vzdělává přibližně 650 žáků, výuku vede 10 plně kvalifikovaných učitelů (https://www.zusmsol.cz/index.php/vyucujici), škola má 3 pobočky – v Dolanech, Velké Bystřici, Náměšti na Hané a je jednooborová, tzn. na naší škole se vyučuje pouze výtvarný obor.

Výuka se řídí stejnými

2 - studijní programy

(obsah studia všech ročníků viz ŠVP:  https://www.zusmsol.cz/index.php/o-skole/skolni-vzdelavaci-program)

přípravné studium I. stupně pro žáky 5 – 6 leté

přípravné studium II. stupně pro žáky 13 – 14 leté, kteří neabsolvovali studium I. stupně

základní studium: pro žáky 7 – 14 leté studium I. stupně (1. – 7. ročník, pro absolutorium nutno absolvovat minimálně 4. – 7. ročník) pro žáky 14 a víceleté studium II. stupně (1. – 4. ročník).

Základní studium zajišťuje rozvoj všech dovedností v předmětech plošná tvorba (kresba, malba, grafika), prostorová tvorba (modelování, prostorové vytváření, keramika). Předmět volná tvorba - předstupeň možné volby studijních zaměření v pozdějším věku (cca od 12 let Fotografie, Dřevěná plastika, Keramika, Malba, Multimédia), příprava k talentovým zkouškám (Studijní kresba a malba)

studium pro dospělé je určeno žákům mladším 18 let, kteří absolvovali studium II. stupně

kurzy pro pracující – v rámci VHČ

Organizace výuky:

Výuka probíhá jednou týdně v bloku 3 x 45 min, odpolední od 14.30 do 16.45 hod, večerní od 17 do 19.15 hod.

Výuka na pobočkách v Dolanech a Náměšti: odpolední od 13.30 do 15.45 hod, večerní od 16 do 18.15 hod.

Výuka na pobočce ve Velké Bystřici: odpolední od 14.00 do 16.15 hod, večerní od 16.30 do 18.45 hod.

Žáci jsou do tříd řazeni ve věkově příbuzných skupinách v maximálním počtu 15. Do výuky si přinesou vhodný pracovní oděv a přezůvky, zvláště menší děti pak i svačinku včetně nápoje.

Vstup a pohyb po škole – max. 10 min. před zahájením výuky, pro přezutí slouží šatna, rodiče žáků mohou čekat na žáky ve vstupní chodbě školy a ve výstavní síni. V případě zhoršení epidemiologické situace budou rodiče informováni o změnách podmínek e-mailem (hygienická opatření, distanční výuka apod.). Pobyt ve třídách není rodičům z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen.

Ukončení studia:

  • Ukončení v průběhu školního roku je možné pouze z vážných zdravotních a jiných (přestěhování, radikální změna sociálních podmínek) důvodů, požádá-li o to písemně (za nezletilé žáky zákonný zástupce) a to k 31. lednu.
  • Ukončení k 30. červnu – neobnovením přihlášky
  • Studium ukončeno rozhodnutím ředitele školy - pokud žák závažným způsobem poruší školní řád

Úplata za vzdělávání – školné (https://www.zusmsol.cz/index.php/o-skole/poplatky-za-studium):

  • se platí pololetně a jeho výši stanovuje ředitel školy dle §8 odst.1 vyhlášky MŠMT č. 70/2019 Sb.
    o základním uměleckém vzdělávání v platném znění
  • školné pro každé pololetí školního roku musí být uhrazeno ve stanovené lhůtě splatnosti převodem z účtu nebo platbou v hotovosti v kanceláři školy. V případě nedodržení termínu bez důvodné omluvy zákonných zástupců bude považována přihláška žáka za neplatnou a žák bude vyřazen z výuky
  • další úpravy školného (případné zdravotní slevy, odklad platby, splátkový způsob platby apod.) stanovuje na základě písemné žádosti a předložených podkladů pro jednotlivé případy ředitel školy

3 - školní řád ( https://www.zusmsol.cz/index.php/o-skole/skolni-rad)

Práva žáků a zákonných zástupců:

mj. právo na informace - na portálu iZUŠ přihlašování pomocí přístupového hesla do Žákovského sešitu - možnost omlouvání žáka, sledování docházky, náplně výuky, komunikace s učitelem

Povinnosti žáků a zákonných zástupců:

žáci:

kulturní chování, docházet do výuky včas a pravidelně, účastnit se akcí školy

zákonní zástupci:

povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - dokládat nepřítomnost žáka omluvou (iZUŠ, e-mail, telefon). Trvá-li nepřítomnost déle než jeden měsíc a je-li to škole předem známo, může být žák z rozhodnutí ředitelky školy zproštěn placení „úplaty za vzdělávání“ za dobu nepřítomnosti (vždy však za celý měsíc). Zameškané hodiny vinou žáka se nenahrazují!

Pro školní matriku platí povinnost dodat mj. rodné číslo žáka a kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka, především e-mailovou adresu, přes kterou probíhá veškerá komunikace týkající se plateb školného, hromadných oznámení apod.

Vážení rodiče, děkujeme za váš čas, který jste přečtení těchto základních pokynů věnovali. Pokud budete mít jakékoli dotazy či připomínky, můžete se s nimi obrátit i na třídního učitele.

 

PaedDr. Zuzana Hrubošová

ředitelka školy

25. 8. 2020