Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Struktura studia     
 
Podmínkou vzdělávání ve VO ZUŠ je zájem o výtvarné aktivity a schopnosti dítěte, které mu umožňují plnit program učebních osnov, schválených MŠMT pod č.j. 2002-22 s platností od 1. 9. 2002 a Školního vzdělávacího programu ZUŠ Miloslava Stibora s platností od 1. 9. 2012.

Výuka probíhá v přípravném stupni studia (2 ročníky) od 5 let věku, v I. stupni základního studia (7 ročníků) pro žáky od 7 let věku a v II. stupni základního studia (3-4 ročníky) pro žáky od 14 let věku. Základní studium na ZUŠ Miloslava Stibora má i varianty studijních zaměření  – Malba, Studijní kresba a malba, Dřevěná plastika, Multimédia, Textilní tvorba, Fotografie (klasická i digitální), Keramika.

Nadaným žákům VO ZUŠ je určeno rozšířené studium (obvykle ve věku 11 – 20 let). V případě zájmu a volné kapacity lze umožnit studium pro dospělé.
Škola pořádá pro své žáky a studenty zájezdy na výstavy do významných galerií v Brně, Vídni, Praze, návštěvy středních a vysokých uměleckých škol, plenéry v přírodě, které napomáhají utvářet výtvarný názor na současné dění na umělecké scéně, seznamují žáky s dějinami umění, formují jejich vztah ke kulturnímu dědictví.

Žáci jsou ke studiu na VO ZUŠ přijímáni na základě ověření předpokladů ke studiu (5 - 6letí), žáci 7-13letí absolvováním talentových zkoušek. Výuka probíhá 1x týdně v bloku tří vyučovacích hodin.

Žáci jsou povinni uhradit poplatky spojené se studiem a dodržovat školní řád.

 

Přípravné studium (PVV)
Podporuje každé, i méně disponované dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost. Proto PVV rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti, které výtvarný projev doplňují o projev slovní, dramatický či pohybový. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování světa – z vnímání smyslových podnětů, ze setkávání s přírodou a s civilizačními jevy, ze vcítění se do vztahů mezi lidmi, z úvah nad příčinami a důsledky jevů. Pozorný pohled na svět doplňuje úzký kontakt s výtvarnými materiály a nástroji. Děti si s nimi hrají, zkoušejí jejich vlastnosti a různé způsoby uchopení. V intuitivním spojení obsahových vrstev námětu s výtvarným cítěním vyrůstá podoba a výraz výtvarné práce.
 
Základní studium I. stupně
Podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Děti opouštějí ikonografická schémata a nahrazují je volným ztvárněním podnětů. Roste důraz na vcítění se, na uvědomování si svých pocitů a reakcí a na tvořivé výtvarné myšlení. Podobně se stává důležité řazení a hodnocení informací, poznávání vlastností a podob světa nebo souvislostí mezi vrstvami v námětu. Tomu napomáhá setkávání se skutečností, a to jak v přepisu reality, tak v  objektové a akční tvorbě. Výuku doprovází také intuitivní osvojování výtvarného jazyka. Studium I. stupně uzavírá absolventská práce.
Vyučované předměty:
- plošná tvorba (kresba, malba, grafika)
- prostorová tvorba (práce s materiálem, modelování, keramika)
- objektová a akční tvorba (práce s materiálem, alternativní techniky a postupy)
- volná tvorba
- výtvarná kultura (dějiny umění, návštěvy výstav, technologie)
 
Základní studium II. stupně
Reaguje na dospívání žáků a z něho pramenícího porovnávání  vlastní identity ve vztahu k okolnímu světu. Cesty k obsahu a formě dorážejí novou schopnost citově se ztotožnit s námětem a současně racionálně uvažovat, s nadhledem experimentovat a argumentovat. Žáci si vybírají směr, který odpovídá jejich zaměření, studijní činnosti vyvažují volnou tvorbou, pro niž si volí vlastní téma a řeší jeho obsah osobitou výtvarnou formou. Zkušenostem a znalostem, k nimž dospívají během studia, dávají novou podobu. Studium II. stupně rovněž uzavírá závěrečná absolventská práce.
Vyučované předměty:
- plošná tvorba (kresba, malba, grafika)
- prostorová tvorba (práce s materiálem, modelování, keramika)
- objektová a akční tvorba (práce s materiálem, alternativní techniky a postupy)                             
- volná tvorba
- výtvarná kultura (dějiny umění, návštěvy výstav, technologie)


Studijní zaměření
Pro starší žáky, kteří již získali dovednosti a znalosti v základním studiu, máme připravena různá studijní zaměření, která rozvíjejí již jen jednu vybranou oblast umělecké tvorby. Studium trvá poslední 1 - 2 ročníky I. stupně a 3 - 4 ročníky II. stupně.

Studijní zaměření Studijní kresba a malba je určeno především žákům, kteří uvažují o studiu na středních a vysokých uměleckých školách.
Je zaměřeno jak na zvládnutí perspektivy, tak na zvládnutí figurální kresby a malby; tříbení, věcnost, umění argumentace. Výuka v tomto studijním zaměření probíhá individuálně podle konkrétních požadavků jednotlivých škol a osobního zaměření žáka

Studijní zaměření Malba je určeno žákům, kteří si chtějí osvojit hlubší znalosti malířských technik.

Studijní zaměření Multimédia je určeno především žákům, kteří chtějí ve větší míře využívat digitálních technologií k vyjádření svého výtvarného záměru.

Studijní zaměření Keramika je určeno žákům, kteří se chtějí do větší hloubky věnovat  keramické užité i volné tvorbě. Žák se důkladněji seznámí s technologickými postupy při práci s hlínou a s větší škálou možností prostorového vyjádření v rámci keramiky.

Studijní zaměření Textilní tvorba je určeno pro žáky, kteří mají blízko k řemeslným technikám. V průběhu studia se seznámí s vybranými tradičními technikami výtvarného zpracování hotových textilií, s tkalcovskými a vázanými technikami. Řemeslné ovládnutí techniky je pouze podpůrnou složkou vzdělávání, podstatou studia je rozvoj co největší kreativity žáka.

Náplň studia zaměření Fotografie (klasická i digitální) rozvíjí samostatné tvořivé schopnosti žáka od prosté reprodukce skutečnosti k uvědomělé výtvarné seberealizaci. Studium staví na technickém a teoretickém poučení, na praktických instruktážích a především na samostatné práci žáků v ateliéru, laboratoři i s grafickými programy v počítači.

Studijní zaměření Dřevěná plastika je zaměřeno především na tvůrčí práci s přírodními materiály.  Dřevo, kůra stromů, rákos, přírodní tkaniny, provázky, kamínky – to jsou média, jejichž prostřednictvím se žáci vyjadřují. Důraz je kladen zejména na rozvoj svobodného tvůrčího myšlení s přihlédnutím k individuálním schopnostem jednotlivce. Žáci se učí řemeslně zvládnout jednoduché  pracovní postupy, jsou nabádáni k zájmu o současné umělecké dění.

Žáci, kteří se nechtějí úžeji profilovat, po celou dobu svého studia navštěvují základní studium.

Studium pro dospělé
Odvíjí se v tendencích základního studia II. stupně, zájemcům poskytuje základy výtvarného vzdělání a současně prostor pro uplatnění jejich vyhraněných potřeb v individuálně přizpůsobené výuce.
 
Rozšířené studium
Nadaným žákům VO ZUŠ nabízí program, který rozvíjí jejich dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením. Rozšířené vyučování preferuje vzdělávací cíle – výtvarné znalosti, zkušenosti a dovednosti, které vyžaduje další studium. Tvůrčí charakter základního studia a poznávací charakter rozšířeného studia se vzájemně doplňují.
Do rozšířené výuky může být žák zařazen pouze na základě doporučení třídního učitele a po schválení ředitelem školy.